برنامه مؤثر مدیریت رفتار کودکان 2 تا 12سال با روش سحرانگیز شمارش

Posted in معرفی کتاب

بدون تردید فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی وجود فرزندان از اساسی ترین رسالت های والدین فهیم و بصیر در گستره جهان است.همه والدین دوست دارندفرزندانی سالم ، هوشمند، عاقل، تلاشمدار و مستعد داشته باشند.

از همین رو تلاش می نمایند با بهره مندی از مؤثرترین روشها مطلوب ترین تعاملات را با فرزند خود داشته باشند. اما آنچه بیش از هر مسأله دیگر مهم و پر اهمیت می باشد، تقویت پیوندهای عاطفی بین والدین و فرزندان است. به سخن دیگر هنگامی که فرزندان از دل والدین خود را دوست بدارند، همواره مستقیم و غیر مستقیم تلاش می کنند تا همسو با اندیشه و اراده قلبی والدین حرکت کنند.

این کتاب یک اثر ارزشمند و مؤثر در مدیریت رفتار بچها می باشد و با اصول ساده اما بسیار کاربردی والدین را در نقش پذیری فرزندان یاری می نماید . این کتاب به بیشتر از 20 زبان دنیا ترجمه شده و با معرفی تکنیک های صحیح بهترین همراه والدین در مسیر دشوار تربیت فرزندان نمونه است.

این کتاب را می توانید از واحد مشاوره به امانت گرفته واز خواندن آن لذت ببرید!