101 بازی برای افزایش عزت نفس

Posted in معرفی کتاب

منظور از افزایش عزت نفس میزان ارزشی است که شخص برای خود قائل است. عزت نفس کامل و پایدار میراثی فطری و ذاتی نیست که از طریق وراثت به فرزند منتقل شود.

مادران و پدران می توانند فرزندانی بار آورند که قادر باشند مستقل عمل کنند، مسئولیت پذیر باشند، احساس ارزشمند بودن کنند و...... 

یکی از راه های تقویت عزت نفس کودکان انجام بازی می باشد . لذتی که کودکان از بازی می برند، آنها را نسبت به یادگیری موضوعاتی که همراه با بازی صورت می گیرد، شرطی کرده و انگیزه و علاقه شان به دانستن و فهمیدن را افزایش می دهد.

کتاب پیش رو بازیهایی را برای افزایش عزت نفس کودک شما ارائه داده است.