پایان کارگاههای تربیت جنسی

نوشته شده توسط اسماعیلی. Posted in کارگاه ها

دوره دوم از مجموعه کارگاههای تربیت جنسی که از بهمن ماه توسط واحد مشاوره برگزار گردیده بود پس از 6 جلسه پایان یافت. در این دوره کارگاهی آقای دکتر میرزاآقاسی به تشری موضوعات مرتبط با تربیت جنسی پرداختند.