سومین همایش روانشناسی مدرسه

Posted in آرشیو اخبار 94-95

 

 

سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه با تاکید بر آسیب های روانشناسی با حضور اساتید بنام سازمان نظام روانشناسی و وزیر آموزش و پرورش، روز سه شنبه 26 بهمن 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

 

در این همایش مقالات ملی در سطوح تخصصی روانشناسی ارائه شد.

 

دکتر روح الله میرزاآقاسی در این همایش مقاله خود را با عنوان "اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش شادکامی دانش آموزان پسر مجتمع آموزشی معلم" ارائه کرد.

   

خلاصه مقاله دکتر میرزاآقاسی با عنوان " اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش شادکامی دانش آموزان پسر مجتمع آموزشی معلم ": 

مقدمه و بیان مساله: تحلیل رفتار متقابل با تغییر نحوه نگریستن به زندگی، با در نظر گرفتن ابعاد وجودی خود و دیگران موجبات دستیابی به زندگی با کیفیت برتر شده و به کشف راه جدیدی از زندگی سرشار از نشاط و شادی منجر خواهد شد (بولتس،2008).

نمونه و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، روش تجزیه و تحلیل نتایج: نمونه پژوهش 30 نفر از دانش آموزان که به صورت تصادفی انتخاب و پس از انجام آزمون سلامت روان، تعداد 15 نفر در گروه آزمایشی و بقیه در گروه کنترل گمارده شدند. از همه افراد پرسشنامه شادکامی آکسفورد گرفته شد. گروه آزمایشی تحت 8 جلسه آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس دو متغیری تجزیه و تحلیل شد و نشان داد که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل در افزایش شادکامی کلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل موثر بود (P<0/05).

بحث و نتیجه گیری: آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل موجب افزایش شادکامی دانش آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل شد. تحلیل رفتار متقابل با کمک به حل مشکلات موجود در روابط انسانی، فرد را قادر به کاهش یا تغییر نگرش ها و تصمیماتی که موجب ناراحتیش می گردد قادر می سازد.

واژگان کلیدی: تحلیل رفتار متقابل، شادکامی، دانش آموزان