جلسات مشاوره برای والدین جدید الورود

Posted in پست های خبری واحد مشاوره

مقدم دانش آموزان و والدین جدید را به مجتمع معلم گرامی میداریم و امیدواریم سال پر برکت و موفقی را پیش رو داشته باشند.

بر اساس برنامه های مصوب واحد مشاوره، هر ساله در مقطع دبستان این امکان را فراهم می آوریم تا 1 جلسه، بابت آشنایی و گفتگو با والدین جدید، ترتیب داده و در فضای صمیمی، با اعضا جدید خانواده معلم آشنا شویم.

والدین جدید الورود، منتظر تماس ما برای هماهنگی زمان مشاوره باشند.