7 موردی که هیچ وقت نباید برای آنها معذرت بخواهید

نوشته شده توسط arshadi. Posted in موضوع ماه

7 موردی که هیچ وقت  نباید برای آنها معذرت بخواهید

-صادق بودن :

  اغلب افراد می گویند :̎ حقیقت تلخ است و نمی توانیم با آن مواجه شویم یا با آن کنار بیاییم.̎ ولی آ نچه در بیان حقیقت دارای اهمیت است ،زمان و چگونگی گفتن آن می باشد. پس زمانی که  فرصت مناسب  را یافتید ، در گفتن حقیقت صادق باشید.

  • دوست داشتن خود :

مهم  است قبل از دوست داشتن دیگران ،خود را دوست داشته باشید .

  • هروقت نیاز دارید گریه کنید:

گریه پاسخی طبیعی به احساسات و هیجانات  شدید است.

  • استراحت داشتن:

لازم است گاهی آزادانه توقفی برای استراحت داشته باشیم وگرنه بدنمان مارا در زمان بسیار نامناسب تنها می گذارد.

  • تنها بودن:

تنها بودن همیشه بد نیست .زمانی را برای با خود بودن و رسیدن به آرامش در نظر بگیرید.

  • تغییر کردن:

تغییرات برای بقا وآرامش ضروری هستند.اگر تغییرات در حال اتفاق هستند به آنها خوش آمد بگویید.

  • نه گفتن:

چنانچه به کاری که به آن نه می گویید باور داشته باشید و دلیلتان نیز مشخص باشد ، پس نه گفتن نباید شما را متاسف کند .