چگونه در برابر خواسته های کودکان مان مقاومت کنیم ؟

نوشته شده توسط arshadi. Posted in موضوع ماه

نیازهای اصلی اورا رفع کنید:اگر کودک گرسنه یا تشنه است یا اینکه خوابش می آید  یا اینکه در طول روز شما را ندیده و به نوازش و محبت شما نیازمند  است .اگرنیازهای عاطفی اش بلافاصله رفع شود,کودک احساس امنیت می کند .

قوانین را از قبل به او بگویید:قوانین ازپیش بیان شده به عنوان نشانه به کودک کمک می کند.مثلا من تورا دوبار سوارتاب می کنم.

بر عقیده خود پابرجا بمانید:هرچه با کودک بیشتر بحث کنید, پافشاری او بیشتر می شود.هرگز تسلیم نشوید.اما در عوض با خواسته های کوچک او که شادش می کند موافقت کنید .مداومت در تکرار̎ نه̎ یا ̎ بعدا ̎ کودک را ناراضی و بیقرار می کند.

آموزش محرومیت : گاهی چشیدن طعم محرومیت برای کودکان لازم است  زیرا پذیرش این محرومیت به او این اجازه را می دهد که با در نظر گرفتن حقوق دیگران,حقوق خویش را کسب کند.