• -----.jpg
  • 181119_664.jpg
  • 219748_600.jpg
  • albert-einstein-look-deep-into-nature.jpg
  • new-year-pray.jpg

اخرین اخبار

معرفی کتاب

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهدگشت و هرچه بدهد باز خواهد گرفت.

اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند، از او انتقاد خواهد شد. اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد.

همچنین به ما آموخته اند که قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد.

تخیل را قیچی ذهن خوانده اند . این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است. آدمی در ذهن خود تصاویری می بیند و دیر یا زود در دنیای بیرون با آفریده های ذهنش رویارو می شود.

برای آموزش موفقیت آمیز نیروی خیال باید کار ذهن را شناخت!