اخرین اخبار

معرفی کتاب

 

آدمی در قرن حاضر به توانایی های متعددی نیاز دارد که هر کدام می تواند به نوعی در روند زندگی و کارهای او تأثیرگذار باشد، در این میان توانایی برقراری ارتباط مؤثر، ازجمله مهمترین مهارت هاست.

شنیده شدن یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای انسان است که مغفول مانده و مورد بی مهری قرار گرفته. بسیاری از ما فکر می کنیم شنوندگان خوبی هستیم اما واقعیت غیر از این است!

از آنجایی که بسیاری از ما تصور می کنیم شنونده خوب بودن، امری ذاتی و نه اکتسابی و مهارتی است، به دنبال یادگیری این مهارت نیستیم.

ما افراد را به دو دسته درون گرا و برون گرا تقسیم یندی می کنیم اما نمی دانیم چگونگی گوش کردن به کودک در دوران خردسالی،باعث سکوت و یاخود ابرازی وی در سنین بزرگسالی می شود.

از همین روست که یادگیری مهارت شنیدن، نه تنها در روابط بین همسران که در روابط میان والدین و فرزندان به خصوص نوجوانان نیز تأثیر بسزایی دارد.